.04-6515501

עורך דין זאב גולדוין

 

פירוק חברה מרצון -

 

מדוע כדאי עכשיו יותר מתמיד ?

ע"י עוה"ד אסף סלע וזאב גולדווין 

רבים מאיתנו בחרו בשלב כלשהו בחייהם לעסוק באמצעות חברה בע"מ, ולשם כך אף פתחו חברה ברשם החברות. לימים, ייתכן וחדלתם מכל פעילות בחברה, והחברה נותרה רשומה ללא כל פעילות וצורך בה . אלא מה ? רישום החברה אינו נמחק מאליו בהיעדר פעילות כלשהי בחברה, ואם לא טפלתם במחיקת החברה כדין, הרי שתיווכחו לגלות כי החברה שהקמתם נותרה קיימת עד לעצם יום זה. לא זו בלבד, אלא שבכל התקופה בה רשומה החברה, אף חלות עליה חובות כגון תשלום אגרה שנתית בסך של כ- 1,300 ₪, והגשת דו"ח שנתי לרשם החברות. אי תשלום האגרה השנתית ו/או אי הגשת הדו"ח השנתי גוררים אחריהם סנקציות וקנסות מצטברים אשר עלולים להגיע לכדי עשרות אלפי שקלים ואף מעבר לכך.

ייתכן ואינכם מודעים לעניין זה כלל, מאחר ועד כה לא פנה אליכם רשם החברות בדרישה לגביית הקנס, אך מצב זה עומד להשתנות בימים אלה ממש! בינואר 2010 נתקבל תיקון בחוק החברות שהעניק לרשם החברות סמכויות אכיפה נוספות על אלו שעומדות לרשותו, זאת במטרה להבטיח שהחברות בישראל ימלאו אחר חובותיהן, ישלמו את האגרה השנתית ויגישו את הדו"ח השנתי כנדרש בחוק.

מדינת ישראל החלה בפרסום רחב אודות מבצע אכיפה מוגברת. חברה אשר לא תמלא אחר חובותיה כדין תוכרז כחברה מפרת חוק, הכרזה זו תופיע בנסח החברה, והרשם יהיה רשאי להטיל על החברה סנקציות משפטיות וכספיות כבדות, לרבות הטלת עיצום כספי בסך של כ- 7,300 ₪, בגין כל הפרה, קנס מצטבר בעבור כל יום שלא תוקנה ההפרה, איסור על מנהלי החברה (דירקטור) להקים ולרשום חברה חדשה ועוד.

אם לא עניין אתכם עניין זה עד עתה, הרי כפי שציינו למעלה, המצב עומד להשתנות . את האגרות והקנסות שלא שולמו במועד, ניתן יהיה לגבות מכם - מנהלי החברה (דירקטור) ובעלי המניות בחברה, תוך נקיטת הליכי גבייה אגרסיביים נגדכם לפי פקודת המיסים (גביה), הכוללים הטלת עיקולים על כספים, רכוש ועוד.

למי מכם שהזניח את הטיפול בחברה, אם מהסיבה שלא ידע מה עליו לעשות לסגירת החברה וחיסולה או אם מהסיבה הפשוטה שהוא חדל מכל פעילות עסקית בחברה - ראוי שייראה בכתבה זו כאזהרה של ממש. הזנחה זו עלולה להטיל עליך, באופן אישי, קנסות בסכומים של עשרות אלפי שקלים ועד לכדי כ 250,000 ₪, בעוד מנגד הודיעה מדינת ישראל כי בכוונתה לאכוף בצורה מוגברת את החוק בעניין חברות מפרות חוק.

לרוב, הטיפול הנדרש מכם הנו פשוט למדי, כל שעליכם לעשות הוא לפרק את החברה שהקמתם ולחסלה אחת ולתמיד בהליך "פירוק מרצון". הליך פירוק מרצון הנו הליך קל ונוח יחסית, אשר אינו כרוך בהוצאה כספית נכרת, ובסופו תחוסל החברה ותמחק סופית מספרי רשם החברות. לאחר פירוק החברה לא תצטרכו עוד למלא אחר חובת תשלום האגרה ו/או הגשת דו"ח שנתי, ולא תמצאו בסיכון של הטלת קנסות, עיצומים, עיקולים ואי נעימויות אחרות.

הליך פירוק מרצון מתאים לחברה שחדלה מכל פעילות עסקית, כשלבעליה אין עוד כל צורך בה, לחברה אין כל חובות או שמנהליה (דירקטורים) יכולים לפרוע את כל חובותיה בתוך 12 חודשים ממועד ההחלטה על פירוק החברה מרצון.

מה נדרש ממך לצורך פירוק החברה מרצון ? 

1) יש להגיש לרשם החברות תצהיר כושר פרעון, בו מנהלי החברה (דירקטור) מצהירים כי יש בידיהם לפרוע את כל חובות החברה בתוך 12 חודשים לאחר תחילת פירוק החברה.
2) 14 יום לאחר שליחת התצהיר לרשם החברות יש לקבל החלטת חברה בדבר פירוקה מרצון ומינוי מפרק לחברה .
3) את החלטת החברה בדבר פירוקה מרצון יש לפרסם ברשומות ולשלוח לרשם החברות אישור על פרסום כאמור.
4) עריכת והגשת דו"ח סופי של מפרק החברה לרשם החברות אודות הליכי הפירוק הכולל פירוט באשר לנעשה עם נכסי החברה. 5) יש לזמן אסיפה כללית על ידי פרסום הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית 30 יום לפחות לפני מועד כינוסה . 6) במועד האסיפה יציג מפרק החברה את הדו"ח הסופי שהכין, ובתוך 7 ימים לאחר מכן יעביר המפרק עותק מהדו"ח שהוצג על ידו באסיפה לרשם החברות, לרבות הודעה בדבר כינוס האסיפה החוקית והמנין שנכח בה .

ראוי שנציין כי ההוראות בדבר פירוק החברה מרצון הובאו בתמציתיות בלבד. לכן, מאחר וקיימת חשיבות רבה לדיוק בדבר ביצוע הפעולות הנ"ל בהתאם למועדים הנזכרים בחוק, הנכם מופנים לאתר "רשות התאגידים" באינטרנט שכתובתו מופיעה בהמשך, כדי להתעדכן על אופן ביצוע הפעולות והמועדים לביצועם כחוק . 

יתרה מזו, הרי שבמסגרת הליך פירוק החברה מרצון תוכלו אף להגיש לרשם החברות בקשה לביטול קנסות שהוטלו עליכם ואף לבקשו לפטור אתכם מחובת תשלום האגרה השנתית לשנים קודמות בהם לא הייתה לכם כל פעילות בחברה. התנאים המקדמיים להגשת בקשה לביטול תשלום אגרה שנתית קבועים בתקנות החברות (אגרות), הכוללים אישור מתאים מאת מס הכנסה ומע"מ וכן תצהיר מנהלי החברה המאשר כי החברה הפסיקה את פעילותה, תוך ציון המועד המדויק בו חדלה החברה מפעילותה העסקית.

תשלומי אגרה לרשם החברות באופן מקוון וכן מידע אודות חבר מפרה חוק ניתן למצוא באתר "רשות התאגידים" - http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RasutHataagidim . יתרה מזו, בימים אלה ממש עתיד להינתן שירות מענה טלפוני מטעם רשות התאגידים אליו תוכלו לפנות בשאלות בנושא אגרות, חובת הגשת דו"ח שנתי, קנסות, חברה מפרה חוק ועוד .

אם כן, נשוב ונציין כי אם יש בבעלותכם חברה שאינה פעילה עוד, זה הזמן להתחיל ולטפל בעניין, שאם לא כן, הרי שתחשפו עצמכם בפני הוצאות מיותרות .

מאמר זה הנו כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עורך דין. כמו כן, המידע המובא במסגרת מאמר זה אינו מהווה תחליף לאמור בחוק ובתקנות הרלוונטיות, וככל שתמצא אי התאמה בין האמור במאמר זה לבין החוק והתקנות, יגברו הוראות החוק והתקנות בעניין .